ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ "ΒΙΟΦΙΑΛ"

home

 

Πορεία δημοπρασίας
menu
1. Αποστολή στοιχείων για εκπόνηση μελετών, σχετικό το υπ' αρ. πρωτ. 1736/21-5-01 έγραφο ΑΣΔΑ
2. Με την 160/2000 (22/6/00) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης
3. Με την 91/2001 (7/5/01) της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ ενέκρινε τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και ανέθεσε την μελέτη
4. Στις 04/06/2002 (αρ. πρωτ. 1768) υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης
5. Στις 15/07/2002 (αρ. πρωτ. 2470) ο ανάδοχος παρέδωσε εμπρόθεσμα την μελέτη
6. Στις 23/07/2004 (αρ. πρωτ. 2723) η ΤΥΔΚ διαβίβασε θεωρημένη την προμελέτη, μετά από γνωμοδότηση του ΣΔΚΕΘΜ (πρακτικό 17, 29/4/04)
7. Με την 235/2004 (05/10/2004) απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η προμελέτη
7.1 Τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών
7.2 Κανονισμός μελετών έργου
7.3 Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
7.4 Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
7.5 Τιμολόγιο και προϋπολογισμός μελέτης
7.6 Τιμολόγιο και προϋπολογισμός προσφοράς
7.7 Προμελέτη / Τεχνική περιγραφή Η/Μ εγκαταστάσεων
7.8 Τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων
7.9 Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων
8. Στις 9/11/2006 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου αποφασίζει ομόφωνα την ανάληψη από τον ΑΣΔΑ της μελέτης και κατασκευής του προς ανάπλαση παλαιού εργοστασίου της ΒΙΟΦΙΑΛ
9. Με την 260.3/27.08.2006 (α.π. ΑΣΔΑ 3237) απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν. 3274/2004, το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, με προϋπολογισμό χρηματοδότησης 5.000.000 €, σε πρώτη φάση
10. Με την Δ17α/01/142/ΦΝ440, 21/09/2006 απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, μετά την γνωμοδότηση (πράξη 1, συν.28/05.09.2006) του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη κατασκευής, σύμφωνα με την παρ. 4ε. του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει
11. Στις 10/10/2006, με το υπ’ αρ. 28 πρακτικό του, το Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών, θεώρησε τα τεύχη δημοπράτησης
12. Στις 14/11/2006 με την 291/2006 απόφασή της, η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης, κατάρτισε τους όρους δημοπράτησης και καθόρισε σαν ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 09/01/2007
12.1 Στις 11/11/2006 η εταιρεία «ΙΛΙΟΝ» κατέθεσε προδικαστική προσφυγή του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 κατά της διακήρυξης
12.2 Στις 06/12/2006 (α.π. ΑΣΔΑ 4984/2006, α.π. ΜΟΠΑΔΙΣ 10206/06.12.2006)) απεστάλησαν στον ΑΣΔΑ τα συμπεράσματα του προκαταρκτικού ελέγχου της περιληπτικής διακήρυξης.
12.3 Στις 19/12/2006 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 338/2006 απόφασή της, αποδέχεται την προσφυγή και διακόπτει την διαδικασία δημοπράτησης, προκειμένω να διορθωθεί η διακήρυξη
13. Στις 27/12/2006 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 348/2006 απόφασή της καταρτίζει τους νέους όρους δημοπράτησης και καθορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, την 20/02/2007
14. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων, αρ. Φ. 419/29.12.2006, στην εφημερίδα ΑΥΓΗ στις 05/01/2007, στην ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στις 05/01/2007 και στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. (αρ. 2007/53-002381) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΑΣΔΑ
15. Με τις 20/2007 (02/02/2007) και 22/2007 (12/02/2007) αποφάσεις της, η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ απάντησε σε σειρά ερωτημάτων που είχαν υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους
16. Με την 27/2007 (16/02/2007) και 33/2007 (27/02/2007) αποφάσεις της Ε.Ε. ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου
17. Η ΕΔΔ με το 1ο πρακτικό της (α.π. ΑΣΔΑ 648, 20/02/2007) αποδέχτηκε στη συνέχιση της διαδικασίας όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες
18. Κατά του 1ου πρακτικού υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 2 ενστάσεις από τις εταιρείες «ΙΛΙΟΝ» (α.π. ΑΣΔΑ 696, 26/02/2007) και «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (α.π. ΑΣΔΑ 697, 26/02/2007)
  18.1 Η ΕΔΔ, μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΑΣΔΑ (αρ. πρωτ. 816/02.03.2007) με το 2ο πρακτικό της (α.π. ΑΣΔΑ 824, 05/03/2007), ομόφωνα γνωμοδότησε την αποδοχή των ενστάσεων κατά της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» και την απόρριψη όλων των υπολοίπων
  18.2 Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ στις 07/04/2007, με την 45/2007 απόφασή της, ομόφωνα αποδέχεται την γνωμοδότηση του 2ου πρακτικού της ΕΕΔ και αποκλείει απ’ την συνέχεια της δημοπρασίας την εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ»
18.2.1 Κατά της απόφασης 45/2007 της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ υποβλήθηκαν δύο προσφυγές του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997, από τις εταιρείες «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (947/13.03.2007) και «ΙΛΙΟΝ» (951/13.04.2007)
18.2.2 Με την 55/2007 (23/03/2007) απόφασή της η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ απέρριψε τις ανωτέρω προσφυγές
18.2.2.1 Κατά των αποφάσεων 45/2007 και 55/2007 καταθέτουν στο ΣΤΕ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οι εταιρείες «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 501/30.03.2007, α.π. ΑΣΔΑ 1238, 04/04/2007) και «ΙΛΙΟΝ» (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 517/02.04.2007, α.π. ΑΣΔΑ 1280, 11/04/2007)
18.2.2.2 Στις 23/05/2007 και στις 11/06/2007 ο ΑΣΔΑ καταθέτει υπομνήματα στο ΣΤΕ σχετικά με τις ανωτέρω αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων
18.2.2.3 Στις 11/06/2007 το Δ΄ τμήμα Αναστολών του ΣΤΕ, με την 829/2007 απόφασή του απορρίπτει στο σύνολό τους τις ανωτέρω αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων
18.2.3 Προσφυγή του άρθρου 150 του Ν. 3463/2006 στον Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, από τις εταιρείες «ΙΛΙΟΝ» (α.π. Περιφέρειας 11407, 14/03/2007, α.π. ΑΣΔΑ 1099/26.03.07), «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (α.π. Περιφέρειας 11740, 16/03/2007, α.π. ΑΣΔΑ 1100, 26/03/2007) και «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» (α.π. Περιφέρειας 12012, 12/03/2007, α.π. ΑΣΔΑ 1100, 26/03/2007)
18.2.3.1 Στις 28/03/2007 (α.π. ΑΣΔΑ 1145) η υπηρεσία στέλνει υπόμνημα στην Περιφέρεια Αττικής
18.2.3.2 Ο Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, με την 13461/12.04.2007 απόφασή του, απορρίπτει τις προσφυγές των εταιρειών «ΙΛΙΟΝ» και «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» και αποδέχεται την προσφυγή της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ», ακυρώνοντας την 45/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ μόνο κατά το σημείο αποκλεισμού της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» από τη συνέχιση της δημοπρασίας
18.2.3.3 Στις 02/07/2007 κοινοποιήθηκε στον ΑΣΔΑ η απόφαση 7/04.06.2007 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06, που κατόπιν προσφυγής της εταιρείας «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (08/05/2007), ακυρώνει την 13461/2007 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής
18.2.3.4 Στις 16/07/2007 η εταιρεία «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» κατέθεσε προσφυγή του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 κατά της απόφασης 142/2007 της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, ζητώντας την εφαρμογή του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής
18.2.3.5 Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 151/23.07.2007 απόφασή της αποφασίζει να μην αποφανθεί επί της ανωτέρω προσφυγής, εν αναμονή των αποφάσεων, επί των ίδιων θεμάτων, του ΣτΕ.
18.2.3.6 Στις 17/08/2007 και αφού στο μεταξύ κοινοποιήθηκε στον ΑΣΔΑ η απορριπτική επί των αιτήσεων απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣΤΕ (829/2007), η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 153/2007 απόφασή της αποφάσισε την κατάθεση αίτησης αναστολής ενώπιον του ΣτΕ της απόφασης 7/04.06.2007 της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006
18.2.3.7 Στις 21/09/2007 ο ΑΣΔΑ κατέθεσε στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 5782, α.π. ΑΣΔΑ 3633, 24/09/2007) και αίτηση αναστολής (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 1630, α.π. ΑΣΔΑ 3634, 24/09/2007) του υπ’ αρ. 7/07.06.2007 πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής. Με την 1616/08 απόφαση του ΣτΕ έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής
18.2.3.8 Με την 1616 (03/03/2008) απόφαση του ΣτΕ - Τμήμα Δ' έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης του ΑΣΔΑ
18.2.3.9 Με την 254/2009 (20/08/2008) της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ απορρίφτηκε η αίτηση αναστολής, διότι η κρινόμενη πράξη είχε ακυρωθεί με την 1616/2008 απόφαση του ΣτΕ - Τμήμα Δ'.
18.2.3.10 Ταυτόχρονα, κατά της ανωτέρω απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής (13461/2007) κατατέθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από την Εταιρία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», στις 23/04/2007 (αρ. καταθέσεως ΣτΕ 641) (α.π. ΑΣΔΑ 1496/02.05.2007), που συζητήθηκε στις 11/06/2007
18.2.3.11 Το ΣτΕ με την 829/2007 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ».
18.3 Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006), με την 85/2007, 26/04/2007 απόφασή της, τροποποίησε την 45/2007 απόφασή της μόνο στο σημείο αποκλεισμού της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» και την έκανε δεκτή στη συνέχιση της δημοπρασίας
18.3.1 Κατά την 85/2007 απόφαση της Ε.Ε. υποβλήθηκαν προσφυγές του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 από τις εταιρείες «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (1499/02.05.2007) και «ΙΛΙΟΝ» (1501/02.05.2007)
18.3.2 Με την 95/2007 απόφασή της (08/05/2007) η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ απέρριψε τις ανωτέρω ενστάσεις, μιας και η συμμόρφωσή της, με τις αποφάσεις του Γ.Γ., είναι υποχρεωτική (άρθρο 154 ΔΚΚ)
18.3.3 Στις 27/04/2007 (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 696, α.π. ΑΣΔΑ 1578, 04/05/2007) η εταιρεία «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ» κατέθεσε στο ΣτΕ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 85/2007 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ.
18.3.4 Στις 18/05/2007 (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 830, α.π. ΑΣΔΑ 1974, 29/05/2007) η εταιρεία «ΙΛΙΟΝ» κατέθεσε στο ΣΤΕ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά των 85/2007 και 95/2007 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
18.3.5 Παρόμοια αίτηση κατέθεσε στις 21/05/2007 (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 835, α.π. ΑΣΔΑ 2002, 30/05/2007) και η εταιρεία «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ»
18.3.6 Στις 11/06/2007 η Επιτροπή Αναστολών του ΣΤΕ με την 829/2007 απόφασή της, απέρριψε όλες τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά των 45/2007, 55/2007, 85/2007 και 95/2007 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
19. Στις 29/03/2007, με το 5ο πρακτικό της, η ΕΔΔ (α.π. ΑΣΔΑ 1162), έχοντας υπόψη την 45/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή των τεχνικών προσφορών των εταιρειών «ΠΑΤΙΔΗΣ», «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ», «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ», «ΑΡΧΙΚΟΝ», «ΤΕΡΚΑΤ» και «ΙΛΙΟΝ»
19.1 Κατά του 5ου πρακτικού κατατέθηκαν ενστάσεις στις 05/04/2007 από τις εταιρείες «ΤΕΡΚΑΤ» (α.π. ΑΣΔΑ 1248) και «ΠΑΤΙΔΗΣ» (α.π. ΑΣΔΑ 1250) και στις 10/04/2007 από τις εταιρείες «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (α.π. ΑΣΔΑ 1262) και «ΙΛΙΟΝ» (α.π. ΑΣΔΑ 1267)
19.1.1 Στις 18/04/2007, η ΕΔΔ, με το 6ο πρακτικό της (α.π. ΑΣΔΑ 1336), αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ε.Ε. του ΑΣΔΑ την απόρριψη όλων των υποβληθέντων ενστάσεων, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή
19.1.2 Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 72/2007 (18/04/2007) απόφασή της αποδέχεται την εισήγηση της ΕΔΔ και απορρίπτει όλες τις υποβληθείσες ενστάσεις
19.1.3 Στις 02/05/2007 κατατίθενται προσφυγές, του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997, των εταιρειών «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (α.π. ΑΣΔΑ 1498) και «ΙΛΙΟΝ» (α.π. ΑΣΔΑ 1500) κατά της 72/2007 απόφαση της Ε.Ε.
19.1.3.1 Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 94/2007 (08/05/2007) απόφασή της, απορρίπτει τις ανωτέρω προσφυγές
19.1.3.2 Στις 08/06/2007 η εταιρεία «ΙΛΙΟΝ» καταθέτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο ΣΤΕ κατά των 72/2007 και 94/2007 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ. (αρ. κατάθεσης 831/18-05-07)
19.1.3.3 Στις 18/06/2007 η εταιρεία «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» καταθέτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο ΣΤΕ, κατά των 72/2007 και 94/2007 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ. (αρ. κατάθεσης 834/18-05-07)
19.1.3.4 Στις 05/07/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 142/07 απόφασή της, σε συνέχεια της από 06/06/2007 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, προχώρησε ομόφωνα στην ακύρωση των 72/2007 και 94/2007 αποφάσεών της, ώστε να προχωρήσει στην έκδοση νέου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής
19.1.3.5 Στις 16/07/2007 (α.π. ΑΣΔΑ 2620) η εταιρεία «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» υποβάλλει προσφυγή, του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997, κατά της 142/2007 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
19.1.3.6 Στις 23/07/2007, η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 151/2007 απόφασή της απορρίπτει την προσφυγή
19.1.3.7 Στις 30/07/2007 (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 1357, α.π. ΑΣΔΑ 3121, 10/08/2007)), η εταιρεία «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» καταθέτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΣΤΕ κατά των 142/2007 και 151/2007 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ.
19.1.3.8 Στις 26/10/08 (αρ. πρωτ. ΣτΕ ΠΠ849) η εν λόγω εταιρεία υπέβαλλε παραίτηση από την προσφυγή
19.1.4 Στις 07/05/2007 η εταιρεία «ΠΑΤΙΔΗΣ» προσφεύγει στην Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής (α.π. Περιφέρειας 17058) κατά της 72/2007 απόφασηςτης Ε.Ε. του ΑΣΔΑ. Η προσφυγή κοινοποιείται στον ΑΣΔΑ στις 14/05/2007 (α.π. ΑΣΔΑ 1720) από την Περιφέρεια Αττικής
19.1.4.1 Στις 06/06/2007, με την 19275/2007 απόφασή του ο Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής αποδέχεται εν μέρη την προσφυγή της εταιρείας «ΠΑΤΙΔΗΣ» και ακυρώνει την 72/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
19.1.4.2 Στις 06/09/2007 (α.π. ΑΣΔΑ 3382) κοινοποιείται στον ΑΣΔΑ το από 10/08/2007 13ο πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06, με την οποία ακυρώνει την ανωτέρω απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, μετά από προσφυγή της εταιρείας «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ»
19.1.4.3 Στις 27/09/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 192/2007 απόφασή της, αποφασίζει ομόφωνα την αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 7025) κατά του ανωτέρω πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής. Με την 1617/08 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης
19.1.4.4 Στις 19/02/2008 με την 1617/08 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης
20. Στις 03/05/2007, με το 8ο πρακτικό της (α.π. ΑΣΔΑ 1548), η ΕΔΔ, έχοντας υπόψη την 85/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ»
  20.1 Στις 14/05/2007 κατατίθενται ενστάσεις από τις εταιρείες «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (α.π. ΑΣΔΑ 1725) και «ΙΛΙΟΝ» (α.π. ΑΣΔΑ 1727) κατά του 8ου πρακτικού της ΕΔΔ
  20.2 Στις 21/05/2007 η ΕΔΔ, με το 10ο πρακτικό της (α.π. ΑΣΔΑ 1831), αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί στη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ την απόρριψη των ανωτέρω ενστάσεων
  20.3 Στις 18/05/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 97/2007 απόφασή της, αποδέχεται την εισήγηση της ΕΔΔ και απορρίπτει τις ενστάσεις
    20.3.1 Στις 30/05/2007 (α.π. ΑΣΔΑ 1999) κατατίθενται προσφυγή, του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997, της εταιρείας «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» κατά της 97/2007 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
    20.3.2 Στις 30/05/2007, η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 109/2007 απόφασή της απορρίπτει την ανωτέρω προσφυγή
    20.3.3 Στις 04/07/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 142/07 της ακυρώνει την 97/2007 απόφασή της.
21. Σε συνέχεια της ακύρωσης των 72/2007 και 94/2007 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, η ΕΔΔ, στις 26/10/2007 με το 11ο πρακτικό της (α.π. ΑΣΔΑ 4088), αποφάσισε ομόφωνα ότι οι τεχνικές προσφορές όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, τηρούν κατ’ αρχήν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με τα συμβατικά τεύχη και κατά συνέπεια γίνονται δεκτές οι τεχνικές προσφορές τους
  21.1 Στις 02/11/2007 η εταιρεία «ΠΑΤΙΔΗΣ» (α.π. ΑΣΔΑ 4205) και «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (α.π. ΑΣΔΑ 4208) κατέθεσαν ενστάσεις κατά του ανωτέρω πρακτικού
  21.2 Ομοίως, στις 05/11/2007 οι εταιρείες «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ» (α.π. ΑΣΔΑ 4226) και «ΙΛΙΟΝ» (α.π. ΑΣΔΑ 4227)
  21.3 Στις 19/12/2007, με το 12ο πρακτικό της, η ΕΔΔ (α.π. ΑΣΔΑ 4963) αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την απόρριψη των ενστάσεων κατά του 11ου πρακτικού της
  21.4 Στις 19/12/2007, η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 271/2007 απόφασή της, αποδέχεται την εισήγηση της ΕΔΔ και απορρίπτει όλες τις υποβληθείσες ενστάσεις. Στις 03/03/2008 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1014/08) τοιχοκολλήθηκε η 271/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και ενημερώθηκαν με τηλεομοιοτυπία όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οι οποίοι παρέλαβαν το πλήρες κείμενο της απόφασης στις 04/03/2008
    21.4.1 Στις 11/03/2008 (α.π. ΑΣΔΑ 1133/2008 & 1134/2008) κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του ΑΣΔΑ προσφυγές του άρθρου 3 του Ν.2522/1997 κατά της 271/2007 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ από τις εταιρείες «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» αντίστοιχα
      21.4.1.1 Στις 18/03/2008, η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 55/2008 απόφασή της απορρίπτει εμπρόθεσμα τις ανωτέρω προσφυγές
      21.4.1.2 Στις 09/04/2008 (α.π. ΑΣΔΑ 1549) κοινοποιήθηκε στον ΑΣΔΑ αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 2522/1997 κατά της 271/07 απόφασηςτης Ε.Ε. του ΑΣΔΑ από την εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» (αριθ. καταθέσεως ΣτΕ 562, 31/03/2008), με ημερομηνία εκδίκασης την 25/05/2008
      21.4.1.3 Στις 14/04/2008 (α.π. ΑΣΔΑ 1671) κοινοποιήθηκε στον ΑΣΔΑ Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 2522/1997 κατά του ΑΣΔΑ από τηνεταιρεία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ ΑΤΕΕ» (αριθ. καταθέσεως ΣτΕ 557, 28/03/2008), με ημερομηνία εκδίκασης την 25/05/2008
      21.4.1.4 Στις 02/06/2008 η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, με τις 906/2008 και 907/2008 αποφάσεις του απορρίπτει στο σύνολό τους τις ανωτέρω αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων
21.4.2 Στις 04/08/2009 επιδόθηκαν στον ΑΣΔΑ (α.π. ΑΣΔΑ 3242 και 3243) αιτήσεις ακύρωσης των 271/2007 και 55/2008 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ (α.κ. ΣτΕ 5885/2008-02/10/2008 και 7009/2008-12/11/2008) αντίστοιχα, για τις οποίες ορίζονται ως δικάσιμες οι 03/11/2009 και 22/09/2009 αντίστοιχα.
      21.4.2.1 Στις 30/10/2013 πρακτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας με θέμα την υποβολή παραίτησης από την αίτηση ακυρώσεως από την Α.Ε. "ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε."
21.4.3 Στις 24/03/2008 (α.π. ΑΣΔΑ 1320) διεβιβάσθη στον ΑΣΔΑ προσφυγή της εταιρείας «Κ. & Μ. Πατίδης ΑΤΕ» (α.π. Περιφέρειας 7623,14/03/2008) ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττική, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΔ) κατά της 271/08 απόφασης της ΕΕ του ΑΣΔΑ
21.4.3.1 Στις 04/04/2008 (α.π. ΑΣΔΑ 1520) διαβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής οι απόψεις της Υπηρεσίας επί της ανωτέρω προσφυγής
21.4.3.2 Ο Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, με το με αρ. πρωτ. 10517/21.04.2008 έγγραφό του (α.π. ΑΣΔΑ 1978/05-05-08), απορρίπτει την προσφυγή της εταιρείας «Κ. & Μ. Πατίδης ΑΤΕ»
22. Στις 26/2/2008 η ΕΔΔ, με το 13ο πρακτικό της (α.π. ΑΣΔΑ 890), αξιολόγησε τις τεχνικές προτάσεις των διαγωνιζόμενων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονταιαπό την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη
22.1 Στις 16/04/2008 κατατίθενται ενστάσεις από τις εταιρείες «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (α.π. ΑΣΔΑ 1737), «ΙΛΙΟΝ» (α.π. ΑΣΔΑ 1743) και «Γαντζούλας ΑΤΕΕ» (α.π. ΑΣΔΑ1748) κατά του 13ου πρακτικού της ΕΔΔ.
22.2 Στις 13/06/2008 η ΕΔΔ, με το 14ο πρακτικό της (α.π. ΑΣΔΑ 2740), αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί στη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ την απόρριψη των ανωτέρω ενστάσεων
22.3 Στις 13/06/2008 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 136/2008 απόφασή της, αποδέχεται την εισήγηση της ΕΔΔ και απορρίπτει τις ενστάσεις
22.3.1 Στις 25/06/2008 κατατίθενται προσφυγές, του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997, της εταιρείας «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (α.π. ΑΣΔΑ (2910) και της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ» (α.π.ΑΣΔΑ 2914) κατά της 97/2007 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ.
22.3.1.1 Κατά των αποφάσεων 136/2008 και 151/2008 της Ε.Ε του ΑΣΔΑ και του 13ου πρακτικού της Ε.Δ.Δ. καταθέτουν στο ΣτΕ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οι εταιρείες «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 1235/15.07.2008, α.π. ΑΣΔΑ 3360, 21/07/2008) και «ΙΛΙΟΝ» (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 1240/15.07.2008, α.π. ΑΣΔΑ 3376, 22/07/2008).
22.3.1.2 Κατά των αποφάσεων 136/2008 και 151/2008 της Ε.Ε του ΑΣΔΑ και του 13ου πρακτικού της Ε.Δ.Δ. καταθέτουν στο ΣτΕ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οι εταιρείες «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 1235/15.07.2008, α.π. ΑΣΔΑ 3360, 21/07/2008) και «ΙΛΙΟΝ» (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 1240/15.07.2008, α.π. ΑΣΔΑ 3376, 22/07/2008).
22.3.1.3 Στις 13/10/2008 (α.π. ΑΣΔΑ 5142/28/11/2008), με την 1236/2008 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ δέχτηκε την ανωτέρω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» και διατάσσει την αναστολή της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού.
22.3.2 Στις 30/06/08 κατατίθεται προσφυγή του άρθρου 150 του Ν. 3463/2006 στον Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, από την εταιρεία «ΙΛΙΟΝ» (α.π. Περιφέρειας 4407/19112/04-07-08, α.π. ΑΣΔΑ 3180/09.07.08) κατά της 136/2008 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
22.3.2.1 Στις 17/07/2008 (α.π. ΑΣΔΑ 3319) διαβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής οι απόψεις της Υπηρεσίας επί της ανωτέρω προσφυγής
22.3.2.2 Ο Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, με το με αρ. πρωτ. 8155/21448/21-08-08 έγγραφό του (α.π. ΑΣΔΑ 3831/21-08-08), απορρίπτει την προσφυγή της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ»
22.3.1 Στις 25/06/2008 κατατίθενται προσφυγές, του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997, της εταιρείας «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (α.π. ΑΣΔΑ (2910) και της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ» (α.π. ΑΣΔΑ 2914) κατά της 136/2008 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ.
22.3.1.1 Στις 04/07/2008, με την 151/2008 απόφασή της, η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ απορρίπτει τις ανωτέρω προσφυγές
22.3.1.2 Κατά των αποφάσεων 136/2008 και 151/2008 της Ε.Ε του ΑΣΔΑ και του 13ου πρακτικού της Ε.Δ.Δ. καταθέτουν στο ΣτΕ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οι εταιρείες «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 1235/15.07.2008, α.π. ΑΣΔΑ 3360, 21/07/2008) και «ΙΛΙΟΝ» (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 1240/15.07.2008, α.π. ΑΣΔΑ 3376, 22/07/2008)
22.3.1.3 Στις 13/10/2008 (α.π. ΑΣΔΑ 5142/28/11/2008), με την 1236/2008 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ δέχτηκε την ανωτέρω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» και διατάσσει την αναστολή της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού.
22.3.1.4 Με το υπ’ αριθμ. 1028/2009 (α.π. ΑΣΔΑ 2685/25.06.2009) πρακτικό του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ γίνεται αποδεχτή η δήλωση παραίτησης της εταιρείας «Καπετανίδης»
22.3.1.5 Με το υπ’ αριθμ. 1029/2009 (α.π. ΑΣΔΑ 2737/29.06.2009) πρακτικό του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ γίνεται αποδεχτή η δήλωση παραίτησης της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ»
22.3.2 Στις 30/06/08 κατατίθεται προσφυγή του άρθρου 150 του Ν. 3463/2006 στον Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, από την εταιρεία «ΙΛΙΟΝ» (α.π. Περιφέρειας 4407/19112/04-07-08, α.π. ΑΣΔΑ 3180/09.07.08) κατά της 136/2008 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ.
22.3.2.1 Στις 17/07/2008 (α.π. ΑΣΔΑ 3319) διαβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής οι απόψεις της Υπηρεσίας επί της ανωτέρω προσφυγής
22.3.2.2 Ο Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, με το με αρ. πρωτ. 8155/21448/21-08-08 έγγραφό του (α.π. ΑΣΔΑ 3831/21-08-08), απορρίπτει την προσφυγή της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ»
22.3.3 Στις 03/12/2008 (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 7394/2008) και στις 24/12/2008 (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 7717/2008) κατατέθηκαν Αιτήσεις Ακυρώσεως των 136/2008 και 151/2008 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, από τις εταιρείες «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» και «ΙΛΙΟΝ» αντίστοιχα.
22.3.3.1 Με τα από 13/01/2009 (α.π. ΑΣΔΑ 263/21/01/2009) και 15/01/2009 (α.π. ΑΣΔΑ 264/21/01/2009) έγγραφα του Προέδρου του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, ορίζεται ως δικάσιμος για τις ανωτέρω αιτήσεις ακυρώσεως η 31/03/2009. Δόθηκε αναβολή για τις 29/05/2009.
22.3.3.2 Στις 24/03/2009 (α.π. ΑΣΔΑ 1201.24/03/2009) κατατίθεται ενώπιον του ΣτΕ υπόμνημα - παρέμβαση της εταιρείας «Καπετανίδης ΑΤΕΕ», κατά της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ ΑΤΕ» για την απόρριψη της 7717/2008 αίτησης ακύρωσης της.
22.3.3.3 Στις 27/03/2009 (α.π. ΑΣΔΑ 1245.27/03/2009) κατατίθεται ενώπιον του ΣτΕ υπόμνημα - παρέμβαση της εταιρείας «Γαντζούλας ΑΤΕΕ», κατά της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ ΑΤΕ» για την απόρριψη της 7717/2008 αίτησης ακύρωσης της.
22.3.3.4 Στις 27/03/2009 (α.π. ΑΣΔΑ 1246.27/03/2009) κατατίθεται ενώπιον του ΣτΕ υπόμνημα - παρέμβαση της εταιρείας «Γαντζούλας ΑΤΕΕ», κατά της εταιρείας «Καπετανίδης ΑΤΕΕ» για την απόρριψη της 7394/2008 αίτησης ακύρωσης της.
22.3.3.5 Στις 28/05/2009 (α.π. ΣτΕ 74736, α.π. ΑΣΔΑ 2210/29/05/2009) η εταιρεία «ΙΛΙΟΝ Ελληνική Κατασκευαστική ΑΤΕΕ» καταθέτει δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο 7717/2008.
22.3.3.6 Στις 29/05/2009 (α.π. ΣτΕ 74756, α.π. ΑΣΔΑ 2208) η εταιρεία «Καπετανίδης ΑΤΕΕ» καταθέτει δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο 7394/2008.
23. Στις 24/06/2008 η ΕΔΔ, με το 15ο πρακτικό της (α.π. ΑΣΔΑ 2898/24-06-08) προχώρησε σε έλεγχο των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονταιαπό την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη. Κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν κατατέθηκε καμία ένσταση
24. Στις 07/07/2008 η ΕΔΔ, με το 16ο πρακτικό της (α.π. ΑΣΔΑ 3141) προχώρησε σε διαδικασία αναγωγής των ποσών των Οικονομικών Προσφορών με την εφαρμογήτης οριστικοποιημένης βαθμολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 609/85 σε συνδυασμό με τα καθοριζόμενα στο πιο κάτω άρθρο 14 και το Π.Δ.218/99. Κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν κατατέθηκε καμία ένσταση
25. Στις 29/08/2008 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 179/2008 απόφασή της, εγκρίνει (συνολικά) το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» και αναδεικνύει μειοδότη την εταιρεία «Γαντζούλας Α.Τ.Ε.Ε.»
26. Στις 09/09/2008 (α.π. ΑΣΔΑ 4027) η Τ.Υ. αποστέλλει τον φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
26.1 Στις 14/10/2008 (α.π. ΑΣΔΑ 4576) η Τ.Υ. αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν
26.2 Στις 16/10/2008 (α.π. ΑΣΔΑ 4615) κοινοποιείται στον ΑΣΔΑ η 398/2008 πράξη του Ε’ κλιμακίου Ε.Σ., με την οποία κρίνει ότι «οι αποφάσεις του ΣτΕ επί των ανωτέρω εκκρεμών ενώπιών του αιτήσεων είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της νομιμότητας του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης και για το λόγο αυτό αναβάλλει τη διατύπωση οριστικής κρίσης μέχρις ότου υποβληθούν αυτές από τον ελεγχόμενο φορέα»
26.3 Στις 03/07/2009 (α.π. ΑΣΔΑ 2839) κοινοποιείται η 298/2009 πράξη του Ε’ Κλιμακίου Ε.Σ. (α.π. Ε.Σ. 35155), με την οποία «αναβάλει την έκδοση οριστικής κρίσης για τη νομιμότητα της υπογραφής του σχεδίου Σύμβασης»
26.4 Στις 29/07/2009 (α.π. ΑΣΔΑ ΓΔ037/3153/2009, α.π. Ε.Σ. 44603/29.07.2009) ο ΑΣΔΑ υπέβαλε στο ΣτΕ, φάκελο με τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία.
26.5 Στις 20/08/2009 (α.π. ΑΣΔΑ 3342) κοινοποιείται η 391/2009 πράξη του Ε’ Κλιμακίου Ε.Σ. (α.π. Ε.Σ. 44603), με την οποία αποφαίνεται ότι «κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου συμβάσεως του έργου» (Αρ. πρωτ. 3342).
26.6 Στις 04/09/2009 (α.π. Ε.Σ. 49574/04.09.2009, α.π. ΑΣΔΑ 3515/08.09.2009) ο ΑΣΔΑ υποβάλει αίτηση ανάκλησης κατά της 391/2009 πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ε.Σ.
26.7 Στις 02/10/2009 (α.π. ΑΣΔΑ 3878/02.10.2009) αποστέλλεται στον ΑΣΔΑ η απόφαση 2779/2009 του VI Τμήματος (ΣΤ’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία «ανακαλεί την 391/2009 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» και «αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου»
27 Στις 09/10/2009 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την 206/09 απόφασή της επικυρώνει τα σχετικά πρακτικά της Επιτροπής 5ιενέργειας 5ιαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ», Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» στην «Εταιρεία «Γαντζούλας Α.Τ.Ε.Ε.» με οικονομική ανοιγμένη προσφορά 8.908.375,86 € και διαθέτει πίστωση ποσού 500.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30/7321.0002 «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» του προϋπολογισμού του ΑΣ5Α οικονομικού έτους 2009.
27.1 Με την α.π. 37653/23851/30.10.2009 (α.π. ΑΣΔΑ 4232/02.11.2009) απόφασή του ο Γ.Γ. Περιφέρειας Αττική έκρινε ότι νόμιμα έχει ληφθεί η 206/2009 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
28 Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου με θέμα: " Λήψη απόφασης για την εξασφάλιση του συνόλου της χρηματοδότησης για την ανάπλαση του παλαιού εργοστασίου της ΒΙΟΦΙΑΛ
Πίνακας ανά πορεία