Αποφάσεις ΔΣ

Search
ApofaseisDS-etos
Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
10
2023

Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

9
2023

Λήψη απόφασης για έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΣΔΑ, έτους 2024

8
2023

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

7
2023

Έγκριση ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

6
2023

Έγκριση απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

5
2023

Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του ΑΣΔΑ στην υπ’ αριθμ.1971/15.06.2023 (ΑΔΑ:67A5Λ7-TH5) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-20

4
2023

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

3
2023

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

2
2023

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

1
2023

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.