Συνεδριάσεις ΕΕ

29-01-2024 2η Συνεδρίαση

Περιστέρι : 24/01/2024                                                                                                                           Προς:  Mέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Αρ.πρωτ.: 409

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2024, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την  Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2024
  2. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2024
  3. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2024
  4. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»
  5. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»
  6. Λήψη απόφασης για έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»
  7. Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 350/2024) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με τη μετάθεση του χρόνου υλοποίησης της 4ης ημερίδας και του Συνεδρίου του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)»

 

Ο Πρόεδρος

 Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
011
2024

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 350/2024) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με τη μετάθεση του χρόνου υλοποίησης της 4ης ημερίδας και του Συνεδρίου του έργου “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)”

010
2024

Λήψη απόφασης για έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»

009
2024

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης “Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο : Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

008
2024

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

007
2024

Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2024

006
2024

Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2024»

005
2024

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2024

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.