Σχετική Νομοθεσία

Αρχική » Ο ΑΣΔΑ » Σχετική Νομοθεσία

Διοικητικά συμβούλια συνδέσμων, λιμενικών ταμείων ΟΤΑ και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) – 21/17.02.2011

Αιτήσεις θεραπείας ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού – 4/14.02.2011

Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 – 485/14.02.2011

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2011 έως 31/12/2011 – E40/7/12.01.2011

Διευκρινίσεις αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δασικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους νέους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – 115421/245/07.02.2011

Aναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2011 – 3/03.03.2011

Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. – 15/02.02.2011

Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των δήμων, περιφερειών, ΝΠΔΔ και ιδρυμάτων αυτών – 5267/31.01.2011

Έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος – 13/28.01.2011

Έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος – 13/28.01.2011

Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των περιφερειών – 10/27.01.2011

Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων – 11/27.01.2011

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.