Νομοθεσία

ΦΕΚ Β 2970 2014, με θέμα: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των O.T.A. α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019»

Π.Δ.: 89 29-09-2011, με θέμα: «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού»

Y.A. 5694 11/03/2011 με τίτλο "Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής Ε.Π. των Ο.Τ.Α. α' βαθμού"

Ν: 3870 09-08-2010, με θέμα: «Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης των Νέων Δήμων»

Ν: 3852 07-06-2010, με θέμα: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης», Αρθρο 266

Α.Π.: 26103 30/04/2009, Εγκύκλιος: 23 - θέμα: «Παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατάρτισης και υποβολής του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2009»

Α.Π.: 15814 13/03/2008, θέμα: «Διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 8»

Α.Π.: 8910 12/02/2008, Εγκύκλιος: 8 - θέμα: «Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.»

Α.Π.: 71841 21/12/2007, Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υ.Α., με θέμα: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-5-07 (διόρθωση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45038/8-8-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1613Β΄/17-08-2007)

Α.Π.: 50837 14/09/2007, Εγκύκλιος: 66 - θέμα: «Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.»

Π.Δ.: 185, Θέμα: «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 221 - 12 Σεπτεμβρίου 2007

Α.Π.: 45038 08/08/2007, Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-5-07 (διόρθωση σφάλματος)]

Διόρθωση σφάλματος στην Υ.Α. 18183/2.4.2007

Π.Δ.: 18183 02-04-2007, Υ. Α. με θέμα: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»

Α.Π.: 58939 25/10/2006, Εγκύκλιος: 45 - θέμα: «Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α»

N: 3463 08/06/2006, θέμα: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», Αρθρα 203 - 207

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.