Συνεδριάσεις ΕΕ

31-10-2022 24η Συνεδρίαση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Περιστέρι: 26/10/2022 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.: 5800

Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 24η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2022, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022
2. Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022
3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ’ αριθ.426/22,427/22,428/22 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Αποφ.82/2022)
4. Eπικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «”e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας“ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας»
5. Eπικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”»

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
098
2022

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

099
2022

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

100
2022

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ’ αριθ.426/22,427/22,428/22 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Αποφ.82/2022)

101
2022

Eπικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «”e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας“ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξη

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.