Συνεδριάσεις ΕΕ

14-07-2023 19η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 11/07/2023 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.: 4070
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 19η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023
2.Λήψη απόφασης για συγκρότηση Συνεκτικής Ομάδας σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με σκοπό τη Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας
3.Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2023, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019»
4.Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών για την αναβάθμιση φωτισμού του γηπέδου Ακαδημιών και λοιπών εξωτερικών χώρων στο Δήμο Ιλίου», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού
5.Λήψη απόφασης για τροποποίηση των συνοδευτικών υπηρεσιών ΤΕΒΑ του έργου “Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Επεκτάσεις αυτής και για το σύνολο των Υποέργων αυτής, στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, μετά συνοδευτικών υπηρεσιών αποτίμησης της ικανοποίησης των ωφελούμενων”
6.Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθ 37/2023 (ΑΔΑ: 6Ζ96ΟΡΕΓ-ΑΟ7) απόφασης της Ε.Ε. για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank του ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
079
2023

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

080
2023

Λήψη απόφασης για συγκρότηση Συνεκτικής Ομάδας σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με σκοπό τη Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας

081
2023

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2023, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019»

082
2023

Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών για την αναβάθμιση φωτισμού του γηπέδου Ακαδημιών και λοιπών εξωτερικών χώρων στο Δήμο Ιλίου», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.