Συνεδριάσεις ΕΕ

11-01-2008 2η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 11/01/08 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. Πρωτ.: 155
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : …………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην 2η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2008, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 (Περιστέρι), την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 13.30.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Διάθεση πίστωσης Κ.Α. 8111, 8112, 8113, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122, 8123
2. Διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων μελετών και έργων ΑΣΔΑ
3. Επανέκδοση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2007 στο οικονομικό έτος 2008
4. Διάθεση πιστώσεων Κ.Α. προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2008
5. Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2008
6. Συνδρομές σε περιοδικά, ΦΕΚ, κ.λ.π. έντυπα για το οικονομικό έτος 2008
7. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού για το έτος 2008
8. Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2008
9. Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την από 27/12/2007 αγωγή του Ε. Χαραλαμπίδη κατά του ΑΣΔΑ
10. Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την από 01/11/2007 προσφυγή του Γ. Μπίκου κατά του ΑΣΔΑ
11. Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την από 01/11/2007 αγωγή του Γ. Μπίκου κατά του ΑΣΔΑ
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων»
13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και παρόδων»
14. Έγκριση διοργάνωσης του σεμιναρίου «Φυσικές καταστροφές και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διάθεση πίστωσης ποσού

15. Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 4 πολυμηχανημάτων» και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος
16. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 132/07 απόφασης της Ε.Ε. περί «Ορισμού μελών Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΣΔΑ»

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
011
2008

Διάθεση πίστωσης Κ.Α. 8111, 8112, 8113, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122, 8123

012
2008

Διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων μελετών και έργων ΑΣΔΑ

013
2008

Επανέκδοση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2007 στο οικονομικό έτος 2008

014
2008

Διάθεση πιστώσεων Κ.Α. προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2008

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.