Συνεδριάσεις ΕΕ

07-06-2023 15η Συνεδρίαση

Περιστέρι:02/06/2023 Προς:Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.:3192

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 15η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 3086/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την παράταση της σύμβασης του έργου «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Επεκτάσεις αυτής και για το σύνολο των Υποέργων αυτής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής¨ του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, μετά συνοδευτικών υπηρεσιών αποτίμησης της ικανοποίησης των ωφελούμενων»
2.Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 3069/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης «Προμήθειας τροφίμων και ειδών ΒΥΣ για το έτος 2022 στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019
3.Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 3053/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας»
4.Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.05/2023 μελέτης «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ για το έτος 2023, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2018-2019» κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
64
2023

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 3086/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την παράταση της σύμβασης του έργου «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχε

65
2023

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 3069/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης «Προμήθειας τροφίμων και ειδών ΒΥΣ για το έτος 2022 στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FE

66
2023

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 3053/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοπ

67
2023

Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.05/2023 μελέτης «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ για το έτος 2023, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2018-2019» κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.