Συνεδριάσεις ΔΣ

17-06-2009 7η Συνεδρίαση


Περιστέρι: 17/06/09 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. πρωτ.: 2546 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : ……………………………………………………………………………………………………
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Σας προσκαλούμε στην 7η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ έτους 2009, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 54 (Περιστέρι), την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009 και ώρα 18.00 .
Η πρόσκληση επιδίδεται την ίδια μέρα της Συνεδρίασης λόγω του επείγοντος του θέματος, που αφορά στη Διεπιστημονική Διημερίδα με θέμα «Η Υγεία στη Δυτική Αθήνα : στο επίκεντρο ο Πολίτης».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Δομές και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας : στο επίκεντρο ο Πολίτης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο

Νέο έργο για ασφαλιστικές λύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: «SOTERIA»

004
2024

Εκλογή Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

003
2024

Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

002
2024

Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

09-02-2024 2η Συνεδρίαση

Διοίκηση ΑΣΔΑ

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 350/2024) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με τη μετάθεση του χρόνου υλοποίησης της 4ης ημερίδας και του Συνεδρίου του έργου “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)”

Λήψη απόφασης για έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης “Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο : Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2024

Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2024»

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2024

29-01-2024 2η Συνεδρίαση

Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Το περιβάλλον της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα υπό το πρίσμα διεθνών καλών πρακτικών»

001
2024

1η Αναμόρφωση πρoϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

17-01-2024 1η Συνεδρίαση

Έκθεση 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2023

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.155/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε.22/2023)

Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων – μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 2024

Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προυπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

17-01-2024 1η Συνεδρίαση

13
2023

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

28-12-2023 9η Συνεδρίαση

Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

28-12-2023 33η Συνεδρίαση

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ. 587/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ.117/2023)

Λήψη απόφασης για ανάθεση και αμοιβή Δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

21-12-2023 32η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2023

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.