Συνεδριάσεις ΔΣ

15-09-2021 6η Συνεδρίαση

Περιστέρι:14/09/2021 Προς:Μέλη Δ.Σ. ΑΣΔΑ
Αρ. πρωτ.:4454

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ορθή επανάληψη ως προς την ώρα

Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ΄αριθμ. 915/21.12.1988 τ. Β΄ ΦΕΚ περί Σύστασης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις των άρθρων 246 και 271 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α /8.6.2006), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α/ 9.8.2019), όπως ισχύουν
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/2021 (ΦΕΚ 4054 Β/04.09.2021)

Σας προσκαλούμε στην 6η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, έτους 2021, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ
2. Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ
3. Εκλογή Mέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Το Μέλος του Δ.Σ του ΑΣΔΑ & πλειοψηφών εκπρόσωπος του Δήμου Περιστερίου,
Έδρας του ΑΣΔΑ
Ο Δήμαρχος Περιστερίου
Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
7
2021

Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

8
2021

Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

9
2021

Εκλογή Mέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.