Προκηρύξεις

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης- Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου

Ολοκληρώθηκε

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας προσκαλεί τους κ. Βασιλόπουλο Διονύσιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό και κ. Κουκουλίδη Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, που είναι οι βασικοί μελετητές του έργου: «Εφαρμογή Αποκατάστασης- Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου», με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 123 & 188 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, όπως εξειδικεύονται στην ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/ 10-09-2018 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 4203Β/25.09.2018 ( Άρθρο 4 Διαδικασία σύναψης σύμβασης βασικού μελετητή), για την ανάθεση της Υπηρεσίας: «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης- Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου», προϋπολογισμού 13.885,20 € πλέον ΦΠΑ (άρθρο 9, ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/ 10-09-2018 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 4203Β/25.09.2018, Συμβατική αμοιβή παροχής υπηρεσιών του Βασικού Μελετητή)

Πληροφορίες: κα Θεοχάρη Ευαγγελία

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.