Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 07-ΕΤΠΑ: «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξεων και Φακέλων Πράξεων ΕΦΔ-Δικαιούχων)»

Ολοκληρώθηκε

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας καλεί τις εταιρείες:

  1. ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
  2. ΕΕΟ GROUP ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
  3. INNOLAND ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.

να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ. 1512/16-03-2023 (ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012306386) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς βάσει τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 07-ΕΤΠΑ: «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξεων και Φακέλων Πράξεων ΕΦΔ-Δικαιούχων)». (MIS: 5032647).

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάνοντας κλικ εδώ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.