Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου: «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων πράξεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας» (MIS: 5032647)

Ολοκληρώθηκε

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας καλεί τις εταιρείες:,

1. EEO GROUP ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
2. ITCS COM
3. INNOLAND ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.,

να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα, στην υπ. αριθμ. 1903/15-05-2020 (ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006713899) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς βάσει τιμής για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων πράξεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας»

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.