Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην Κρατικών Ενισχύσεων)»

Ολοκληρώθηκε

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας καλεί τις εταιρείες :
1. INNOLAND ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ
2. ITCS COM ΕΠΕ
3. ΕΕΟ GROUP ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα μέχρι τη Τρίτη 07/05/2019, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ. 2042/19-4-2019 (ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC004830031) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς βάσει τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην Κρατικών Ενισχύσεων)» (MIS: 5032647).
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΤΕΥΔ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.