Προκηρύξεις

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συνεργάτη του Προέδρου του ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας γνωστοποιεί ό,τι προτίθεται να καλύψει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να εργαστεί ως Σύμβουλος σε θέματα οργάνωσης και υποστήριξης των δομών του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και της συστηματικής παρακολούθησης και προβολής των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. Ειδικότερα θα απασχοληθεί στην επικουρία του Προέδρου, με αντικείμενο την παροχή γνώσεων προφορικών ή γραπτών και τη στήριξη του Προέδρου για την υλοποίηση όλων των αναπτυξιακών δράσεων και προγραμμάτων του Συνδέσμου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη 27 Ιουνίου έως και Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: asda.protocol@asda.gr

ή

  1. Στα γραφεία του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 1ος όροφος – Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Συνδέσμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα

Ανακοίνωση

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συνεργάτη του Προέδρου του ΑΣΔΑ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.