Προκηρύξεις

Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων και Βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018-2019

Ολοκληρώθηκε

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019 της Πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων και Βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD, προϋπολογισμού 5.856.144,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 12ηΟκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του ΑΣΔΑ.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.