Προκηρύξεις

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκειας τέσσερις (4) μήνες για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω

Ολοκληρώθηκε

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας ανακοινώνει εκ νέου την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τέσσερις (4) μήνες, για τις ανάγκες πυραφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, ως εξής:

– Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή (JCB)
– Δύο (2) Οδηγοί με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ’ και Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 18 Ιουνίου έως και Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

 1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aitisi@asda.gr

ή

 1. Στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 Περιστέρι αυτοπρόσωπα ή με εξουσιοδοτημένο αρμοδίως πρόσωπο

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Φωτοαντίγραφο των  δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Άδεια Χειριστή Μηχανήματος Έργου σε ισχύ (για την ειδικότητα του Χειριστή Μηχανήματος Έργου τύπου JCB)
 4. Άδεια Οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας σε ισχύ (για την ειδικότητα των Οδηγών)
 5. Απολυτήριος τίτλος σπουδών
 6. Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes)
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Γενικά Προσόντα

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες
 2. Να είναι ηλικίας 18 έως 67 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει)
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτήτων Υπαλλήλων Ν. 3584/2007 (περί καταδίκης, υποδικίας ή δικαστικής συμπαράστασης)
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (απασχόληση στον ίδιο φορέα του δημοσίου εντός δωδεκαμήνου), έτσι όπως ισχύει ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, σύμφωνα με το προσοντολόγιο ΠΔ 85/2022 (232΄Α΄), όπως ισχύει

Αιτήσεις – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού
Αίτηση Χειριστή Μηχανήματος Έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή (JCB)
Αίτηση Οδηγού με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ’ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.