ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
                                                                           80.00   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ  2009
ΧΡΕΩΣΗ Ποσά κλειομένης ΠΙΣΤΩΣΗ
    4.Oργανικά έξοδα Ποσά κλειομένης χρήσεως Ποσά κλειομένης χρήσεως
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 51.014,86
60 Αμοιβές προσωπικού 1.803.257,15
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 900.388,27
62 Παροχές τρίτων 479.361,30 1. Εσοδα κύριας δραστηριότητας
63 Φόροι-Τελη  3.049,57 70 Πωλήσεις εμπορευματων
64 Διάφορα έξοδα            468.717,90 72 Εσοδα από φόρους-εισφορές-τέλη-πρόστιμα και προσαυξ. 2.060.512,18
65 Τόκοι και συναφή έξοδα 21,00 73 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών  
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχίων ενσωμ. στο λειτ. κόστ. 148.793,56 2.060.512,18
67 Χορηγήσεις - επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις 1.516.474,04 2. Λοιπά οργανικά εσοδα
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως   0,00 74 Επιχορηγήσεις  1.586.153,19
Συνολικό κόστος 5.320.062,79 75 Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών 34.202,82
ΜΕΙΟΝ 76 Εσοδα κεφαλαίων 99.422,22
78.00 Ιδιοπαραγωγή και βελτιωσεις παγίων 0,00 1.719.778,23
78.01 Λοιπά τεκμαρτά έσοδα   0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 5.320.062,79
80.00 Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως -1.539.772,38
3.780.290,41
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
81.00 Eκτακτα & Ανόργανα  Εξοδα 0,08
81.01 Eκτακτα & Ανόργανα  Εσοδα 85.447,98
-85.447,90
82.00 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 63.256,99
82.07 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 16.808,88 Σύνολο εσόδων 3.780.290,41
46.448,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ -38.999,79
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ (ζημία) -1.500.772,59