ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
6η XΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)
Ποσά Ποσά 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009     Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008 ΠΑΘΗΤΙΚΟ κλειόμενης προηγούμενης 
  Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία       χρήσεως 2009 χρήσης 2008
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 79.916,21 77.660,56 2.255,65 79.083,21 75.045,15 4.038,06   Ι.  Κεφάλαιο  10.044.106,90 10.044.106,90
79.916,21 77.660,56 2.255,65 79.083,21 75.045,15 4.038,06 10.044.106,90 10.044.106,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 
  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων
     4.   Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 323.606,48 210.049,85 113.556,63 272.850,48 197.804,50 75.045,98     3.  Δωρεές παγίων 42.354,60 0,00
     5.   Μεταφορικά μέσα 386.937,95 296.205,34 90.732,61 384.667,95 255.870,38 128.797,57     4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων  5.011.174,07 3.840.233,70
     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 880.581,70 675.099,18 205.482,52 922.254,02 712.366,56 209.887,46 5.053.528,67 3.840.233,70
     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 4.085.912,11 0,00 4.085.912,11 3.417.375,81 0,00 3.417.375,81   IV. Αποτελέσματα εις νέο 
         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 5.677.038,24 1.181.354,37 4.495.683,87 4.997.148,26 1.166.041,44 3.831.106,82     Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέον -5.512.321,94 -4.011.549,35
-5.512.321,94 -4.011.549,35
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 9.585.313,63 9.872.791,25
Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 4.495.683,87 3.831.106,82  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
     1. Προμηθευτές 565.219,08 448.184,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       4. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 54.201,24 56.849,61
     5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 65.063,01 95.060,26
   ΙΙ. Απαιτήσεις      8. Πιστωτές διάφοροι 176.741,49 374.937,17
      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.172.817,02 2.172.817,02 861.224,82 975.031,48
      6.   Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων 250,00 6.397,50 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 861.224,82 975.031,48
2.173.067,02 2.179.214,52
  ΙV. Διαθέσιμα
      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.766.500,15 4.682.513,56
3.766.500,15 4.682.513,56
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 5.939.567,17 6.861.728,08
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
    1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 9.031,76 0,00
    2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 150.949,77
9.031,76 150.949,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 10.446.538,45 10.847.822,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 10.446.538,45 10.847.822,73
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 29.505.833,06 29.992.945,58       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 29.505.833,06 29.992.945,58
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά Ποσά
    Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009         Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008     κλειόμενης προηγούμενης
χρήσεως 2009 χρήσης 2008
 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως -1.500.772,59 -3.025.854,53
   2.  Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 2.060.512,18 1.981.280,57 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων -4.011.549,35 -985.694,82
   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 1.586.153,19 1.817.217,68 Ελλειμμα εις νέο -5.512.321,94 -4.011.549,35
   Σύνολο 3.646.665,37 3.798.498,25
   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 3.721.969,15 4.826.088,02
   Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως -75.303,78 -1.027.589,77
   Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 34.202,82 134,79
   Σύνολο -41.100,96 -1.027.454,98
   Μείον:  1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.595.129,64 2.068.323,44
                3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 2.943,00 1.598.072,64 8.678,65 2.077.002,09
   Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -1.639.173,60 -3.104.457,07
   Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 99.422,22 162.277,70
   Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21,00 99.401,22 2,40 162.275,30
   Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως -1.539.772,38 -2.942.181,77
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
                1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 85.447,98 0,00
                3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 16.808,88 994,74
   Mείον:   
                1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,08 0,00
                3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 63.256,99 38.999,79 84.667,50 -83.672,76
   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα) -1.500.772,59 -3.025.854,53
   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 148.793,56 158.608,66
               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 148.793,56 0,00 158.608,66 0,00
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα) -1.500.772,59 -3.025.854,53
Περιστέρι, 31 Μαίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε
ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 553611 Α.Δ.Τ. ΑΕ 042644 Α.Δ.Τ. ΑΖ 021169 Α.Δ.Τ. Σ 728844 Α.Α. ΟΕΕ 8256
ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Πρoς το Διοικητικό Συμβούλιο  του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
 
           
         
         
         
         
         
             
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Aθήνα,  01  Ιουλίου  2010
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Χρήστος Χ. Παπαδόπουλος
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14281
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125