Νέα

Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής ΑθήναςΟ Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.) και η Περιφέρεια Αττικής προχώρησαν στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την χρηματοδότηση του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας», προϋπολογισμού μελέτης 4.973.170,74 €.
Φορέας εκτέλεσης του έργου είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), ενώ τη χρηματοδότησή του αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου η Περιφέρεια Αττικής.
Με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, διενεργήθηκε από τον ΑΣΔΑ ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά και ακολούθησε η υπογραφή εργολαβικού συμφωνητικού στις 30/03/2017, με ανάδοχο εταιρεία την «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 68,08% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης.
Οι εργασίες της εργολαβίας ήδη έχουν ξεκινήσει και ολοκληρωθεί στους Δήμους Αιγάλεω και Αγ. Βαρβάρας και θα συνεχιστούν στους υπόλοιπους Δήμους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι ένα έτος από την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.