Νέα για το Περιβάλλον

Νέο έργο για ασφαλιστικές λύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: «SOTERIA»

Στις 21-22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο της Ισπανίας η επίσημη έναρξη ενός νέου έργου στα πλαίσια του HORIZON EUROPE, το οποίο ονομάζεται «SOTERIA» (SOlutions TEsting for Regions through Insurance for Climate Adaptation – Δοκιμή Λύσεων για Περιφέρειες μέσω Ασφάλισης για την Προσαρμογή στο Κλίμα). Το έργο, το οποίο συντονίζεται από το Βασκικό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή – BC3, θα συμβάλει στον ευρύτερο στόχο της Αποστολής της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, για αύξηση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας της Ευρώπης να αντιμετωπίσει τις αναπόφευκτες συνέπειες της κλιματικής κρίσης, καλύπτοντας τα κενά στην ασφαλιστική κάλυψη για την κλιματική προσαρμογή.

Στο Συνέδριο, οι Δικαιούχοι και οι Συνεργαζόμενοι Εταίροι της SOTERIA παρουσίασαν και συζήτησαν τις επικείμενες εργασίες που πρέπει να γίνουν για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Σύμβουλος του Έργου παρουσίασε το όραμα της ΕΕ για το νέο πρόγραμμα και οι υπεύθυνοι πολιτικής της ΓΔ CLIMA παρουσίασαν τις γνώσεις του διαλόγου της ΕΕ για την ανθεκτικότητα στο κλίμα και της αποστολής Horizon Europe Mission Climate Adaptation.
«Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη μείωση του κενού προστασίας σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες, τεκμηριώνοντας βέλτιστες πρακτικές και δοκιμάζοντας ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που ανταμείβουν τα προληπτικά μέτρα πρόληψης, επιδιώκοντας παράλληλα να αυξήσουμε την κάλυψη μέσω συν-σχεδιασμένων λύσεων σε πιλοτικές περιοχές του Προγράμματος “SOTERIA”. Θα εξετάσουμε επίσης το ευνοϊκό πλαίσιο για το ρόλο του εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα και πώς να αναπτύξουμε οικονομικά προσιτά ασφαλιστικά προγράμματα που δεν θα αφήνουν κανέναν πίσω, μέσω των Κοινοτήτων Πρακτικής μας που συμμετέχουν σε διαλόγους κοινωνίας-ασφάλισης για την ανθεκτικότητα στο κλίμα» (María José Sanz, Επιστημονική Διευθύντρια του BC3, Καθηγήτρια Ikerbasque και Κύρια Ερευνήτρια της SOTERIA).

Το SOTERIA χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 101112867. Με συνολικό προϋπολογισμό 2 998 353,75 €, το έργο συγκεντρώνει κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες προβληματισμού και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην κλιματική αλλαγή, το κλίμα και τη γεωργία, δεδομένα, δείκτες κινδύνου, επιστήμες συμπεριφοράς και επικοινωνία δεδομένων, ειδικούς σε ασφαλιστικές νομικές πτυχές και αγορές, ειδικούς σε ερευνητικά ιδρύματα, για κίνητρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και κοινή χρήση δεδομένων, τεχνολογικές βιομηχανίες με εξειδίκευση σε προηγμένες ασφαλιστικές λύσεις, startups λογισμικού και περιοχές που θα παρέχουν γνώσεις για την ανθεκτικότητα στο κλίμα.

Ο ΑΣΔΑ συμμετέχει ως εταίρος στο συγκεκριμένο Έργο, το οποίο χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιώντας workshops την Άνοιξη του 2024, για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών του Προγράμματος. Για τους ενδιαφερόμενους θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τη διεξαγωγή τους. Από την Ελλάδα συμμετέχουν επίσης το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ως εταίρος και ο Δήμος Αιγάλεω ως συνεργάτης.

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Έργου : https://soteriaclimate.eu

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

New project on insurance solutions for climate change adaptation: SOTERIA

On 21-22 September took place in Bilbao, Spain the official kickoff of a new Horizon Europe project called SOTERIA (SOlutions TEsting for Regions through Insurance for Climate Adaptation). The project, which is coordinated by BC3, will contribute to the wider goal of the EU Mission Adaptation to Climate Change of increasing Europe’s resilience and preparedness to face the unavoidable consequences of the climate crisis by filling the gaps in insurance coverage for climate adaptation.

During the meeting, SOTERIA Beneficiaries and Associated Partners presented and discussed the upcoming work to be done towards a successful implementation of the project. To kick off the meeting, the Project Advisor overviewed the EU vision of the new programme and the DG LIMA Policy Officers presented the insights of the EU Climate Resilience Dialogue and the Horizon Europe Mission Climate Adaptation.

“We aim to help reduce the protection gap in different European regions by documenting best practices and testing insurance products and services that reward proactive prevention measures while seeking to increase coverage through co-designed solutions in SOTERIA Pilot Regions. We will also consider the enabling framework that analyzes the role of public sector modernisation and how to develop affordable insurance schemes that leave no one behind, through our Communities of Practice engaged in Climate Resilience society-insurance dialogues.” (María José Sanz, BC3 Scientific Director, Ikerbasque Professor, and SOTERIA’s Principal Investigator)

SOTERIA is funded by the European Union’s Horizon Europe Research and Innovation Programme under Grant Agreement No 101112867. With a total budget of €2 998 353.75, the project brings together leading European think tanks and SMEs specialized in climate change, climate and agriculture data, risks indicators, behavioral sciences and data communication, experts on insurance legal aspects and markets, research institutions specialists on climate change adaptation incentives and data sharing, technological industries with expertise in advance insurance solutions, software startups, and the regions that will provide knowledge in climate resilience policies to advance innovative insurance solutions for climate change adaptation.

Disclaimer: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor CINEA can be held responsible for them.

Funded by the European Union

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.