Νέα

Εγκριση και Ένταξη στο ΠΔΕ της Πράξης Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ 2018 – 2019Μετά την υποβολή και τη θετική αξιολόγηση της πρότασης του ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Κωδικό ΚΣ2/2018-2019 και Α/Α ΟΠΣ 2100, εγκρίθηκε και εντάχθηκε η Πράξη : «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κ.Σ. του Δυτικού Τομέα Αθηνών – ΑΣΔΑ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 με την υπ’ αριθμ. 627/13-6-2017 Απόφαση ένταξης.
Στην Κοινωνική Σύμπραξη του Δυτικού Τομέα Αθηνών, έχει κατανεμηθεί συνολικό ποσό 6.441.758,40 € για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα έτη 2018-2019.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.