Νέα για το Περιβάλλον

Εγκρίθηκε η πρόταση του ΑΣΔΑ URBACT II / STUCA_TEAM με θέμα : «Βιώσιμες Πόλεις και Αστικές Περιοχές – Προσβασιμότητα και Κινητικότητα»Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος URBACT Ι και του δικτύου CITUM, όπου ο ΑΣΔΑ ήταν επικεφαλής, επιλέχθηκε ανάμεσα σε πλήθος άλλων, η πρόταση του ΑΣΔΑ στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT II για δημιουργία διευρωπαϊκού δικτύου με τίτλο STUCA_ΤΕΑΜ: Sustainable Towns and Urban Core Areas Through Enhanced Accessibility and Mobility – Βιώσιμες Πόλεις και Αστικές Περιοχές – Προσβασιμότητα και της Κινητικότητα).
Το πρόγραμμα αυτό, εγκρίθηκε από την επιτροπή διαχείρισης του URBACT II στις 18 Απριλίου 2008. Ο ΑΣΔΑ και σε αυτό το πρόγραμμα θα είναι επικεφαλής και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα δίκτυο πόλεων με σκοπό την ανάδειξη προβλημάτων και καλών πρακτικών σχετικά με τα κρίσιμα ζητήματα της αστικής κινητικότητας, της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας των αστικών κέντρων.
Έμφαση θα δοθεί στην αναβάθμιση των υποστηρικτικών υποδομών των πόλεων καθώς και στη μελέτη της βελτίωσης της ικανότητας των πόλεων και των αστικών πυρήνων τους, να υποστηρίξουν την κινητικότητα και κυρίως την προσβασιμότητα των πολιτών, υιοθετώντας τις κατάλληλες πολιτικές.
Η βελτιωμένη δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα συστήματα μαζικών μεταφορών όπως η γραμμή του τραμ, το μετρό ή τα λεωφορεία στους αποκλειστικούς λεωφορειόδρομους. Αυτή η υποδομή πρέπει να συνδυαστεί με:
(i) τη χρήση της ανανεώσιμης / καθαρής ενέργειας στη λειτουργία των συστημάτων μεταφορών
(ii) την εισαγωγή των τεχνολογικών συστημάτων για τη διαχείριση κυκλοφορίας, τις ταξιδιωτικές πληροφορίες και τη διαχείριση του ‘’στόλου’’ των μεταφορικών μέσων.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη βοήθεια του προγράμματος αυτού μπορεί να θέσει στόχους για:
 • ουσιαστικές βελτιώσεις του περιβάλλοντος, μέσα και πέρα από την αστική περιοχή,
 • σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
 • βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας των περιοχών παρέμβασης που θα μπορούσαν να προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις, να δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες.
 • ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ STUCA – ΤΕΑΜ
  Στάδιο 1 – Να αξιολογήσουμε τη σχετική εμπειρία (πολιτικές και προγραμματισμός) των ευρωπαϊκών πόλεων όπου η ιδέα έχει εφαρμοστεί με επιτυχία ή όχι, βασισμένη στις μελέτες κατάλληλων περιπτώσεων και χρησιμοποιώντας ένα κοινό εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο πολλαπλών κριτηρίων.
  Στάδιο 2 – Να αξιολογήσουμε την τρέχουσα κατάσταση των πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε σχέση με την κινητικότητα, το αστικό περιβάλλον, την ενεργειακή ισορροπία, την αστική λειτουργία, την αστική ποιότητα, τα θέλγητρα για την απασχόληση και τους επισκέπτες, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα σημεία αναφοράς.
  Στάδιο 3 – Να προσδιορίσουμε τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που χαρακτηρίζουν κάθε πόλη που συμμετέχει αναφορικά με τις παραμέτρους που προαναφέρονται στο στάδιο 2
  Στάδιο 4 – Να προετοιμάσουμε ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης που θα βελτιστοποιήσει την έκβαση της διαδικασίας του σταδίου 3 που προαναφέρθηκε
  Στάδιο 5 – Να διαμορφώσουμε και να αξιολογήσουμε τα συγκεκριμένα προσχέδια του προγράμματος χρησιμοποιώντας το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης του σταδίου 4 που προαναφέρθηκε
  Στάδιο 6 – Να προετοιμάσουμε ένα Πρόγραμμα Δράσης για κάθε πόλη.
  Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:
  Χρονοδιάγραμμα: Ολοκλήρωση 1ης φάσης Απρίλιος – Οκτώβριος 2008. Έγκριση τελικών προτάσεων : Νοέμβριος 2008.
  Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι οι παρακάτω, στη φάση 1 (5 πόλεις):
 • Δυτική Αθήνα – ΑΣΔΑ
 • Στάρα Ζαγκόρα, Βουλγαρία
 • Κατάνια, Ιταλία
 • Νοβάρα, Ιταλία
 • Καβάλα, Ελλάδα
 • Στη φάση 2 (επιπρόσθετες 3-5 πόλεις και ένα Πανεπιστήμιο)
  © 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.