Νέα

Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα

 

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» με MIS 5045662.Αντικείμενο της Πράξης είναι:

   Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και Mentoring (30 ατομικές συνεδρίες)
   Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 220 ωρών σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα (αναλύονται παρακάτω)
   Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων από τα παραπάνω προγράμματα από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ

Η Πράξη απευθύνεται σε 1.000 ωφελούμενους οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν επιπλέον τις κάτωθι απαραίτητες προϋποθέσεις:

1.   Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην πράξη
2.   Να είναι κάτοικοι των περιοχών ευθύνης του ΑΣΔΑ
3.   Να διαθέτουν ελληνικό απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή πιστοποίηση ελληνικής γλωσσομάθειας (επίπεδο τουλάχιστον Β2)

Τα προγράμματα Κατάρτισης είναι τα εξής:

1.   Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
2.   Στέλεχος διαχείρισής εφοδιαστικής αλυσίδας
3.   Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
4.   Πωλητής Λιανικής
5.   Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing
6.   Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
7.   Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών
8.   Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
9.   Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Οι καταρτιζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακολούθησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης που παρακολούθησαν.

Τα μόρια/κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:

   Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, έως 30 μόρια
   Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, έως 25 μόρια
   Ηλικία υποψηφίου, έως 15 μόρια
   Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, έως 5 μόρια
   Εκπαιδευτικό επίπεδο, έως 10 μόρια
   Ένταξη σε ευπαθή ομάδα, έως 10 μόρια
   Προστατευόμενο/α τέκνο/α ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω, έως 5 μόρια

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

1.   Γενικά Δικαιολογητικά
   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο Πιστοποιητικό
   Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ
   Εκκαθαριστικό 2018
   Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης από οικείο Ασφαλιστικό Φορέα
   Λογαριασμό: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μισθωτήριο κατοικίας
   Πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας
2.   Κατά περίπτωση, αν ο/η αιτών/ούσα εμπίπτει σε μία εκ των ακόλουθων κατηγοριών:
   Δεν έχει ελληνικό απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2
   Είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ) ή έχει Προστατευόμενο/α Τέκνο/α ΑΜΕΑ (ανηλίκα ή/και ενηλίκα) 67% και άνω (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού μελών)
   Πρώην χρήστης ουσιών : Βεβαίωση από οργανισμό απεξάρτησης
   Πρώην κρατούμενος : Αποφυλακιστήριο
   Μετανάστης : Άδεια παραμονής
   Πρόσφυγας : Άδεια Διαμονής
   Αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας: Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας
   Άτομο που διαβιοί σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούμενο από φτώχεια : Βεβαίωση από Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή Βεβαίωση Λήψης Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
   Παλιννοστούντες : Αντίγραφο ΑΔΤ ή ελληνικού διαβατηρίου, πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο ελληνικού Δήμου πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να αναγράφεται η νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και να αποτυπώνονται όλες οι τυχόν μεταβολές σχετικά με την ιθαγένειά του και απόφαση κτήσης της ελληνικής

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 13/07/2020 έως και τις 3/08/2020 και ώρα 20.00

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα training.asda.gr, και κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενημερωθεί χρησιμοποιώντας τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) της αίτησης που υπέβαλε στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

Επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, μόνο μέσω e-mail στο: enstaseis@asda.gr συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έγγραφο (έγγραφο υποβολής ένστασης) και επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά εφόσον χρειαστούν.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας training.asda.gr.

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.